Monitoring a výzkum zemětřesení v ÚFZ

Proč studujeme zemětřesení v ČR?

Zemětřesení představují jeden z hlavních zdrojů informací o deformaci zemské kůry probíhající v současnosti. Záznamy historických a prehistorických zemětřesení naznačují, že i pomalá deformace v oblasti předalpské Evropy může vést ke vzniku silnějších zemětřesení během velmi dlouhých seismických cyklů, tedy s velkými periodami opakování. I u nás tedy zemětřesení představují přírodní rizika, která je třeba studovat a zohlednit v některých oblastech fungování společnosti. Kromě toho lze seismické vlny využít ke studiu struktury Země nebo sledování jaderných zkoušek.

Jaká zemětřesení sledujeme?

Pomocí dvaceti vlastních permanentních stanic v ČR registrujeme seismické jevy blízkého i velmi vzdáleného původu a vyhodnocujeme je v různých úrovních podrobnosti, daných požadavky několika různých záměrů:

V regionálním měřítku se snažíme především postihnout seismickou aktivitu v ČR a blízké části střední Evropy tak, abychom byli schopni pro tuto oblast vytvářet co nejúplnější bulletiny a katalogy seismických jevů s magnitudy M>0,5. Využíváme k tomu i záznamů několika desítek dalších stanic v regionu a v rámci seismické služby (viz níže) úzce spolupracujeme s partnerskými agenturami v regionu.

V lokálním měřítku navíc sledujeme i velmi slabá zemětřesení se zápornými magnitudy a snažíme se pochopit a vysvětlit příčiny jejich vzniku v kontextu místních geodynamických procesů. Takto detailně monitorujeme blízké okolí obou českých jaderných elektráren a oblast severovýchodní ČR. Pro tyto účely udržujeme a rozvíjíme lokální sítě seismických stanic.

V globálním měřítku studujeme zemětřesení především pro účely verifikace dodržování všeobecného zákazu jaderných zkoušek (CTBT) a jako příspěvek pro sestavování celosvětové databáze zemětřesení ISC.

Více o účelu monitorování
No description

Sledování slabé seismicity výrazně napomáhá identifikaci, lokalizaci a pochopení fungování potenciálně nebezpečných aktivních zlomů či oblastí a představuje důležitý zdroj dat pro stanovení seismického ohrožení. Úroveň seismické stability je zásadní pro stanovení požadované odolnosti staveb, zejména v případě kritických zařízení, jakými jsou jaderné elektrárny, úložiště jaderného odpadu nebo přehrady vodních nádrží. Pro získání základních informací o seismické aktivitě v ČR a jejím blízkém okolí je třeba zajistit detailní monitorování na regionální a lokální úrovni pomocí dostatečně husté sítě seismických stanic a základní zpracování naměřených dat. Hlubší pochopení tohoto složitého fenoménu pak vyžaduje provádění základního výzkumu v oborech seismologie a aktivní tektoniky.
Vzhledem k regionálnímu dosahu ničivých seismických vln a paralelnímu výzkumu probíhajícímu v mnoha evropských institucích je žádoucí rychlé poskytnutí naměřených digitálních záznamů odborné komunitě k dalšímu zpracování.

Seismická služba

Seismická služba zajišťuje především monitorování a základní analýzu seismických jevů v ČR. Zpracovává také informace o zaregistrovaných světových zemětřeseních a podporuje mezinárodní výměnu dat. Je provozována ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem AVČR v Praze.

Více o seismické službě

Seismická služba zahrnuje:
provozování a rozvoj monitorovací infrastruktury vČR, archivace a sdílení seismických záznamů s partnerskými institucemi a seismologickou komunitou
• základní analýzu seismických záznamů - identifikace všech zaregistrovaných seismických fází a jevů, lokalizaci seismických jevů v ČR a okolí, tvorbu bulletinů a katalogů seismických jevů na území ČR a jejich sdílení s partnerskými institucemi a seismologickou komunitou
• sběr a vyhodnocování makroseismických dat
informování veřejnosti o důležitých seismických jevech s důrazem na zemětřesení s ohniskem nebo makroseismickými projevy vČR

Základním prvkem monitorovací infrastruktury je Česká regionální seismická síť, na jejímž provozu se podílejí i další partnerské instituce v ČR.

Zpracování dat v ÚFZ:
V ÚFZ zpracováváme záznamy ze všech stanic České regionální seismické sítě, krátkoperiodických stanic ÚFZ a několika desítek stanic okolních států. Analyzujeme všechny dobře registrované seismické jevy (blízká i vzdálená zemětřesení, trhací práce, jevy indukované lidskou činností). Hlavní pozornost věnujeme seismickým jevům s ohniskem na území ČR a v jejím blízkém okolí, zejména přirozeným zemětřesením. Spolupracujeme s partnerskými institucemi a ke své práci využíváme i jejich bulletinů a katalogů (zejména EMSC, USGS, GFÚ, ZAMG, SAV, GreenGas aj.). Veškeré analýzy jsou prováděny s asistencí seismologů a údaje v bulletinech a katalozích tak mohou být garantovány.

Provozování seismické služby je dobrovolným závazkem zúčastněných institucí a nevyplývá zlegislativy ČR. Od roku 2010 je částečně financováno z projektu CzechGeo/EPOS.

Výzkumné oblasti

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info