Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
 


Mgr. Hana Krumlová, Ph.D.

seismolog

e-mail:
Tel.: +420 549 49 8595, 8591Publikace:

Pazdírková J., Zedník J., Prachař I., Krumlová H., Zacherle P. (2015): Zemětřesení v Hostěradicích v červnu 2014. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, vol. 22, no. 1-2, 2015.   DOI: 10.5817/GVMS2015-1-2-61

Pazdírková J., Zedník J., Špaček P., Pecina V., Sýkorová Z., Krumlová H. (2013): Zemětřesení v Hrubém Jeseníku 14. 6. 2012. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, vol. 20, no. 1-2, 2013. 205-209.    link  PDF

Krumlová H. (2009): Výzkum migrace anorganických polutantů v horninovém prostředí a geochemie jejich interakcí. Disertační práce, 89 s. MS u autorky. Univerzita Komenského v Bratislave.  

Buriánek D., Verner K., Hanžl P., Müllerová H. (2009): Ordovician metagranites and migmatites of the Svratka and Orlice – Sněžník units, northeastern Bohemian Massif. Journal of Geosciences, 54, 2. 181-200.  

Müller P., Hanák J., Buriánek D., Müllerová H., Žáček M., Abraham M. (2008): Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce. In: Jurkovič L. (ed.): Cambelové dni 2008. Zborník príspevkov z konferencie. Katedra Geochémie PrF KU Bratislava. 51-54.  

Abraham M., Buriánek D., Hanák J., Müllerová H., Žáček M. (2007): The Origin of Beryllium Anomaly in the Region of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic). Mineralia Slovaca, 39, 4. 293-302.  

Hanák J., Müllerová H., Müller P. (2007): Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, v roce 2006 neuveden, 2007. 101-104.  

Hanák J., Müller P., Müllerová H., Kašparec I., Pecina V., Abraham M., Veleba B. (2007): Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, v roce 2006 neuveden, 2007. 105-107.  

Hanák J., Chlupáčová M., Kašparec I., Müller P., Müllerová H. (2007): Distribuce 137 Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd. In: K. Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce. Tribun Brno, Praha. 26.  

Hanák J., Müller P., Kašparec I., Müllerová H., Novotný R., Pecina V., Baldík V., Abraham M., Veleba B. (2006): Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky). In: Ďurža O., Rapant S: Geochémia 2006, zborník referátov. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. 77-80.  

Kruml O., Müllerová H. (2006): Sorpce Cu, Cr, Cd a Zn na izolované přírodní sorbenty a jejich směsi.. In: Ďurža O., Rapant S: Geochémia 2006, zborník referátov. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. 80-83.  

Müller P., Hanák J., Kašparec I., Müllerová H., Buriánek D., Hanžl P., Novotný R., Baldík V., Abraham M., Veleba B. (2006): Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky.. In: Ďurža O., Rapant S: Geochémia 2006, zborník referátov. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. 57-60.  

Müllerová H., Hanák J., Buriánek D., Abraham M., Žáček M. (2006): Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika). In: Ďurža O., Rapant S: Geochémia 2006, zborník referátov. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. 87-91.  

Hanák J., Müllerová H., Müller P. (2005): Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer – zhodnocení rizik a návrhy opatření. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Pobočka SVHS ZSVTS pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, Bratislava. 245-249.  

Müller P., Hanák J., Boháček Z., Müllerová H., Kovářová M. (2005): Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic.. Mineralia Slovaca, 37, 3. 427-429.  

Müller P., Hanák J., Müllerová H. (2005): Kontaminace sedimentů a eutrofizace ve vodní nádrži Brno.. In: Geochémia 2005, zborník referátov. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. 20-23.  

Müllerová H., Hanák J., Pecina V. (2005): Zákonitosti distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku. In: Geochémia 2005, zborník referátov. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. 1-3.  

Müllerová H. (2004): Vliv zrnitosti horninového prostředí na sorpci Cu a Cd. In: Geochémia 2004, zborník referátov. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. 29-30.