Prirodovedecka fakulta Masarykova Universita Brno
  Úvod     Parametry sítě     Geologická stavba     Aktuální zemětřesení     Seismicita oblasti     Bulletiny     Publikace     Data    
Mapa site

Provoz sítě KRASNET byl ukončen 30.9.2008.Oblast západní Čechy - Vogtland

Mapa KRASNET Oblast západních Čech je z hlediska seismické aktivity nejznámější a nejzajímavější oblastí v České republice. Zemětřesení jsou zde historicky zaznamenávána již od 16. století. Kromě ojedinělých otřesů se zde vyskytují také tzv. seismické roje, kdy v relativně krátkém časovém období proběhne v omezeném prostoru poměrně velký počet různě silných otřesů. Doposud nejsilnější zemětřesení mělo hodnotu lokálního magnituda 4,8.
Celá oblast je z geologického hlediska velmi komplikovaná s řadou zajímavých fenoménů. Vyvěrá zde množství termálních pramenů, na kterých stojí světově proslulé lázně. V okolí obcí Vackovec a Hartoušov na lokalitě nazvané Bublák dochází k přírodním výronům oxidu uhličitého. Národní přírodní rezervace Soos je známá vzácnými jevy – nepravými bahenními sopkami a suchými výrony CO2, tzv. mofetami. Kvartérní vulkanickou činnost dokládají sopky Komorní hůrka u Františkových Lázní a Železná hůrka.
Všechny tyto jevy spolu se seismicitou oblasti svědčí o doznívajících geodynamických procesech. Seismologové se snaží najít mechanismus zemětřesení i hlubší souvislosti s ostatními geodynamickými projevy. Proto zde v současnosti probíhá nepřetržité měření seismické aktivity.

Seismologická síť KRASNET

Od dubna 1991 měří Ústav fyziky Země v této oblasti zemětřesení sítí pěti digitálních třísložkových seismických stanic se subcentrem. Stanice jsou rozmístěny tak, aby obklopovaly oblast nejsilnějších a nejčastějších otřesů, oblast Nového Kostela. Účelem měření je detailní sledování recentní seismické aktivity a interpretace ve vztahu k tektonické a geologické stavbě území. Zemětřesení registrovaná sítí KRASNET jsou lokalizována pomocí programu HYPO3D. Program využívá blokového rychlostního modelu prostředí, takže je možné rozčlenit celou oblast podle rychlostí Pg v horninovém prostředí. Tato metoda umožňuje lokalizaci epicenter v síti s přesností 200 m a určení hloubek s přesností 500 m. Výsledné určení místa ohniska je zahrnuto v bulletinech tektonických jevů na území západních Čech. Tyto bulletiny slouží ke statistickým analýzám a k sestrojení map epicenter pro jednotlivé časové období nebo zvolenou lokalitu. Lokalizace od roku 1991 ukazují, že zemětřesení se vyskytují na mnoha místech oblasti západních Čech, avšak v oblasti Nového Kostela jsou nejčastější. Možnost sledovat četnost a dobu opakování otřesů pro jednotlivé lokality podle časového období nám dává série map epicenter lokalizovaných otřesů.

Historie seismicity oblasti

Historie
© E. Schmedes 1986
Makroseismická pozorování zemětřesení v západních Čechách jsou známa již od konce 12. století. Zemětřesné roje mají relativně krátkou dobu opakování a projevují se také zvukovými efekty. Otřesy v minulých stoletích jsou popsány především v kronikách. Ve 20. století, před zahájením měření seismologických sítí, byly zemětřesné roje pozorovány v letech 1900, 1901, 1903, 1908, 1911, 1929, 1936-37, 1962, 1973, 1983, 1985-1986. Nejsilnější z nich byl na přelomu let 1985-86. Poslední zmíněný roj byl lokalizován do oblasti Nového Kostela, na okraji Chebské pánve. Byl doprovázen silnými zvukovými efekty, dunivými zvuky podobnými náhlým detonacím a otřesy. Silnější otřesy se projevovaly houpavým pohybem zavěšených předmětů, pádem drobných předmětů a ty nejsilnější dokonce i materiálními škodami. Zemětřesení byla doprovázena náhlými změnami hladiny spodní vody a změnami ve vydatnosti minerálních pramenů v blízkých Františkových Lázních. Nejsilnější otřes byl zaznamenán 21.12.1985 v 10:16 UTC; měl hodnotu lokálního magnituda 4,8 a intenzitu v epicentru 7° MSK-64. Hloubka hypocenter byla stanovena mezi 7 až 10 km. Počet zemětřesení během roje byl nejméně 8000.


Na projektu za ÚFZ spolupracují:
18011987. návštěvník